Política De Privacitat

En cumpliment de l’article 13 i del 15 al 22 de les seccions 2, 3 i 4 del Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) UE 2016/1679 ,  pel que es regula la informació de les dades personals, així com els drets d’accés, rectificació, cancel·lació,  supressió, limitació del tractament i portabilitat de les dades, se li informa dels següents extrems:

Les dades de caràcter personal que siguin recabades de la seva persona són incorporades a un fitxer, denominat CLIENTS WEB el responsable de la qual és Anna Gusó, autora de “Bet y el TEA” NIF 77920527T, essent també delegada de la protecció de dades.

La recollida de dades, segons l’acord adquirit per ambdues parts, té com a finalitat la nostra relació professional en la compra on line del conte “La Bet i el TEA” i la informació de promocions, presentacions i xerrades divulgatives en relació a aquest conte.

En el cas de la utilizació de sles seves dades per a finalitats diferents a les descrites, se li proporcionarà informació sobre aquest altre fi i se li sol·licitarà el consentiment exprés amb anterioritat.

En el cas de cessió de dades a terceres persones o altres responsables de tractament de dades per a finalitats especificades en aquesta clàusula se li proporcionarà informació al respecte així com el seu consentiment exprés a tal fi.

La informació facilitada i/o el resultat del seu tractament no té cap destinatari difernet que el propi responsable del fitxer i en el cas de necessitat de tenir-lo, serà informat de dita circumstància i no serà cedida cap informació sense prèvia autorització per part seva.

La consignació de les dades sol·licitades o les respostes a les preguntes que se li puguin formular durant la recollida de dades tenen caràcter obligatori, ja que la informació sol·licitada és imprescindible per a la nostra relació comercial.

Les dades recabades de la seva persona tindran vigència determinada fins a la finalització de la nostra relació comercial.

En tot cas, vosktè té dret a sol·licitar els drets d’acciés a les dades personals relatives a la seva persona, la seva rectificació, cancel·lació o supressió, la limitació del seu tractament, així com oposar-se al tractament o sol·licitat la portabilitat de les seves dades determinades pel Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD) UE 2016/1679.

A efectes d’exercitar els drets mencionats, pot dirigir-se al responsable del fitxer en la següent adreça:

C/ Casafranca 16, 1 08017 Barcelona – labetieltea@gmail.com Per últim li informem que pot interposar una reclamació davant l’autoritat de control en qualsevol moment si així ho estima necessari

caCatalà
es_ESEspañol caCatalà